2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت صفحه ۴۱، درس ۸، فصل۴، مطالعات اجتماعی هفتم

سوال:

۶- تحقیق کنید این علامت که بر روی برچسب بسته بندی برخی کالاها وجود دارد، نشانه چیست؟

 

 

جواب:

یک علامت بین المللی است که برای عمل بازیافت مواد، برگزیده شده است. این علامت شامل سه پیکان است که همدیگر را نبال میکنند و به معنی چرخه بی پایان است نحوه چرخش پیکان ها تداعی کنندهء نوار موییس است. حلقه موبیوس نمونه ای از برچسب های زیست محیطی است که جهت مطرح کردن ادعاهای مربوط به
محتوی بازگردانی شده و قابل بازگردانی به چرخه استفاده می‏شود ( نشانه بازیافت کالاست )

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید