2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت صفحه۲۵ درس پنجم(همدلی و همیاری در حوادث) فصل سوم(مقابله با حوادث) مطالعات اجتماعی هفتم

سوال:

۵- این شعر از کیست؟

معنای شعر را توضیح دهید.

بنی آدم اعضای یک پیکرند             که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار          دگر عضو ها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی        نشاید که نامت نهند آدمی

جواب:

شعر از سعدی است و معنای آن این است:

جامعه انسانی مانند پیکر یک انسان است. همه انسانها را خداوند و یک خالق آفریده و سرشت مشابهی دارند و مانند پیکر واحد هستند؛ همان طور که در یک پیکر اگر عضوی بیمار باشد، بقیه اعضا نمیتوانند به کار خود ادامه دهند و ناآرام اند، در یک جامعه انسانی نیز اگر بعضی افراد دچار گرفتاری و درد باشند، بقیه نمیتوانند ساکت بمانند و اگر تو از رنج دیگران فارغی، سرشت انسانی خودت را گم کرده ای

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید