2020/07/04
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب فعالیت۵، صفحه ۴۰، درس هشت فصل ۴

سوال:

۵- مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند؟

جواب:

پیروی از مد، خودنمایی، چشم و همچشمی و آسیبهای اخلاقی که مصرفگرایی ایجاد میکند، از موضوعاتی است

که قابلیت بحث و گفتگو دارد. بخش دیگر مربوط به آثار نامطلوب مصرف بر محیط زیست در دنیای امروز است.

در این بحث شناخت اوضاع فرهنگی خانواده ها و محل زندگی دانش آموز، بسیار مهم است.

ازجمله آسیبهای اخلاقی که گناهی نابخشودنی است ، اسراف و ریخت و پاش می باشد .

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید