2020/07/13
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب کارکلاسی صفحه ۳۴ کاروفناوری هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کار کلاسی

سوال:

عبارت زیر را که اشتباهات املایى دارد، در موتور جست وجو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. مشاهدات خود را توضیح دهید.

سارمان بزوحس وبرنامه ریضى آموزشى

جواب:

غلط املایی را درست می کندو متن تصحیح شده را به ما پیشنهاد می دهد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید