2020/07/13
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب کارکلاسی صفحه ۴۳ پودمان بازی های رایانه ای کاروفناوری نهم

کار کلاسی

سوال:

پس از دیدن بازی های ساده، در گروه خود در مورد آن ها بحث نمایید و در سبک های جدول ۱ ۴ دسته بندی کنید و برای هر دسته چند ویژگی بنویسید.

جواب:

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید