2020/07/13
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

جواب کارکلاسی صفحه ۷۵ پودمان شهروند الکترونیک ۲ کاروفناوری هشتم

کار کلاسی

سوال:

را بررسی کنید و نتیجه را در Trim و Delete، Mix یک فایل صوتی را باز کنید و با انتخاب قسمتی از آن، عملکرد دکمه های جدول ۳ ۵ درج نمایید و سپس آن را با قالب دلخواه ذخیره کنید.

جواب:

delete:برای پاک کردن قسمتی ارصدا

mix:جهت ادغام کردن صدا

trim:جدا کردن قسمتی از صدا

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید