2020/06/03
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

دسته: پودمان جستجو و جمع اوری اطلاعات

دانلود رایگان پاورپوینت کاروفناوری هفتم پودمان جستجو و جمع آوری سیستم

همکار گرامی و دانش آموز عزیز با استفاده از این پاروپوینت می توانید تمام مباحث های کتاب کاروفناوری هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات را ارائه دهید. تعداد اسلاید:۳۵ حجم:۱.۴۵ دانلود رایگان فایل غیر قابل ویرایش دانلود فایل با قابلیت ویرایش(۲۰۰۰تومان)

جواب کارکلاسی صفحه ۳۴ کاروفناوری هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کار کلاسی سوال: عبارت زیر را که اشتباهات املایى دارد، در موتور جست وجو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. مشاهدات خود را توضیح دهید. سارمان بزوحس وبرنامه ریضى آموزشى جواب: غلط املایی را درست می کندو متن تصحیح شده را به ما پیشنهاد می دهد.

جواب کارکلاسی صفحه ۳۳ پودمان ۳ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی استفاده از کلید واژ هها سوال: برای جمع آوری اطلاعات دربارهٔ آثار باستانی استان لرستان به ترتیب کلیدواژه های زیر را در موتور جست و جو وارد و جواب ها را با هم مقایسه کنید: » آثار باستانی استان لرستان « » استان لرستان « آثار باستانی » آثار باستانی « + » […]

جواب کارکلاسی صفحه ۳۲ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی سوال: در گروه خود، برای جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی، چند کلیدواژه را بررسی کنید و آن ها را در جدول ٨ ٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کارکلاسی صفحه ۲۹ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی مرورگرهای وب و ویژگی های آنها سوال: در گروه خود، مرورگرهای صفحات وب رایج و ویژگی های آ نها را بررسی کنید و آن ها را در جدول ۶ ٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کار کلاسی صفحه۲۸ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی موتورهای جست وجو و ویژگ یهای آ نها سوال: با دوستان گروه خود در مورد موتورهای جست وجو و ویژگی های آن ها صحبت کنید و آ نها را در جدول ۵ -٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کارکلاسی صفحه۲۸ پودمان ۳ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی سوال: بررسی شبکه ها و دلایل نیاز به آن ها در گروه خود، شبکه ها و دلایل نیازبه آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول۴ ٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کارکلاسی صفحه ۲۷ پودمان۳(جستجو و جمع آوری اطلاعات)کاروفناوری هفتم

کار کلاسی تعیین منابع جمع آوری اطلاعات سوال: در گروه خود، منابع جمع آوری اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و آ نها را در جدول ٣ -٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کارکلاسی صفحه ۲۶ کاروفناوری پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کار کلاسی تعیین جزئیات اطلاعات (بارش فکری) سوال: در گروه خود، جزئیات اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و آ نها را در جدول ۲ ۳ بنویسید. جواب: با توجه به توضیحات صفحه ی ۲۴ کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید. برگزفته از سایت کاروفناوری کلاله

کار درکلاس صفحه ۲۶ پودمان ۳ کاروفناوری پایه هفتم(جست جو و جمع آوری اطلاعات)

کار کلاسی سوال: تعیین محدودی تهای پرسش (به روش بارش فکری) در گروه خود، محدودی تهای این پرسش را تعیین کنید و آ نها را در جدول ۱ ۳ بنویسید. جدول ۱ ۳ محدودیت های سفر علمی تفریحی جواب: با توجه به توضیحات صفحه ی ۲۴ کتاب جدول را اینگونه  حل کنید. برگرفته از سایت […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »