2020/07/16
  • googleplus
  • telegram
  • instagram
  • aparat
  • bale
  • soroush

بایگانی برچسب ها: کارکلاسی کاروفناوری

جواب کار کلاسی صفحه۲۸ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی موتورهای جست وجو و ویژگ یهای آ نها سوال: با دوستان گروه خود در مورد موتورهای جست وجو و ویژگی های آن ها صحبت کنید و آ نها را در جدول ۵ -٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کارکلاسی صفحه۲۸ پودمان ۳ کاروفناوری هفتم

کار کلاسی سوال: بررسی شبکه ها و دلایل نیاز به آن ها در گروه خود، شبکه ها و دلایل نیازبه آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول۴ ٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کارکلاسی صفحه ۲۷ پودمان۳(جستجو و جمع آوری اطلاعات)کاروفناوری هفتم

کار کلاسی تعیین منابع جمع آوری اطلاعات سوال: در گروه خود، منابع جمع آوری اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و آ نها را در جدول ٣ -٣ بنویسید. جواب: برگرفته از سایت کاروفناوری کلاله

جواب کارکلاسی صفحه ۲۶ کاروفناوری پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کار کلاسی تعیین جزئیات اطلاعات (بارش فکری) سوال: در گروه خود، جزئیات اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و آ نها را در جدول ۲ ۳ بنویسید. جواب: با توجه به توضیحات صفحه ی ۲۴ کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید. برگزفته از سایت کاروفناوری کلاله

کار درکلاس صفحه ۲۶ پودمان ۳ کاروفناوری پایه هفتم(جست جو و جمع آوری اطلاعات)

کار کلاسی سوال: تعیین محدودی تهای پرسش (به روش بارش فکری) در گروه خود، محدودی تهای این پرسش را تعیین کنید و آ نها را در جدول ۱ ۳ بنویسید. جدول ۱ ۳ محدودیت های سفر علمی تفریحی جواب: با توجه به توضیحات صفحه ی ۲۴ کتاب جدول را اینگونه  حل کنید. برگرفته از سایت […]

کارکلاسی صفحه ۱۸ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارکلاسی صفحه ۱۸ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل مقابل جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. چگونگی نشستن درست هنگام کار با رایانه هنگام نشستن روی صندلی باید از صندلی مخصوص استفاده کرد و فاصله چشم از مانیتور بین ۵۰ تا ۶۰ سانتیمترباشد. ارتفاع صندلی را باید متناسب […]

کارکلاسی صفحه ۱۹ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کاروفناوری هفتم

کارکلاسی صفحه ۱۹ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی درگروه خود جدول زیر را کامل کنید.

بارش فکری صفحه ۱۶ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات کاروفناوری هفتم

بارش فکری صفحه ۱۶ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات سوال: درباره آموزش الکترونیکی گفت وگو کنید. جواب: آموزش الکترونیکی چیست؟ آموزش الکترونیکی آموزشی است که در آن از نرم افزارهای درسی و آموزشی – انواع رایانه و تبلت – شبکه های اینترنت آنلاین و آفلاین و تجهیزات مربوط به آن استفاده […]

کارکلاسی صفحه ۱۶ کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارکلاسی صفحه ۱۶ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وکاربرد آنها

کار کلاسی صفحه ۱۵ کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه

کار کلاسی صفحه ۱۵ کاروفناوری نهم پودمان ترسیم با رایانه سوال : با هم اندیشی در گروه مزایای دیگری برای استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید و در جدول زیر بنویسید. همچنین برای ترسیم با رایانه بایستی چه چیزهایی فراهم باشد و چه نکاتی را رعایت نمایید؟ جواب :
عنوان ۲ از ۳«۱۲۳ »