دسته: برنامه نویسی

جلسه پنجم آموزش پایتون مقدماتی(برای کلاس ۲۹ بهمن)

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034  

جلسه چهارم آموزش پایتون مقدماتی(برای کلاس ۲۲ بهمن)

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه سوم آموزش پایتون مقدماتی(برای کلاس ۱۵ بهمن)

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه دوم آموزش پایتون مقدماتی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه اول آموزش پایتون مقدمانی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه پنجم آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه چهارم آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه سوم آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه دوم آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه اول آموزش اسکرچ پیشرفته

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034
عنوان ۱ از ۲۱۲ »