دسته: کاروفناوری هفتم

بخش اول آموزش نقشه کشی

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش سوم پرورش و نگهداری گیاهان

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش دوم پرورش و نگهداری گیاهان

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش اول پرورش و نگهداری گیاهان

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

نوآوری و فناوری

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

روشهای مخترع شدن

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

روش های پرورش خلاقیت

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

فناوری و سیستم

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی نرم افزار واژه پرداز (word) ویندوز

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

معرفی نرم افزار واژه پرداز(word) اندروید

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس
عنوان ۱ از ۲۱۲ »