دسته: کاروفناوری هفتم

جلسه پنجم آموزش پایتون مقدماتی(برای کلاس ۲۹ بهمن)

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034  

جلسه چهارم آموزش پایتون مقدماتی(برای کلاس ۲۲ بهمن)

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه سوم آموزش پایتون مقدماتی(برای کلاس ۱۵ بهمن)

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه دوم آموزش پایتون مقدماتی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

جلسه اول آموزش پایتون مقدمانی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس 09171672034

بخش اول آموزش نقشه کشی

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش سوم پرورش و نگهداری گیاهان

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش دوم پرورش و نگهداری گیاهان

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش اول پرورش و نگهداری گیاهان

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

نوآوری و فناوری

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »