دسته: نوآوری و فناوری

نوآوری و فناوری

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

روشهای مخترع شدن

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

روش های پرورش خلاقیت

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

فناوری و سیستم

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

آموزش انجام پروژه بادبادک

مدرس:آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

بخش چهارم پودمان فناوری و نوآوری

مدرس :آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

بخش سوم پودمان نوآوری و فناوری

مدرس:آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش دوم نوآوری و فناوری

مدرس : آرش باقرپور شهرستان :بندرعباس

بخش اول پودمان نوآوری و فناوری

مدرس: آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس