دسته: کاروفناوری نهم

آموزش الگوریتم نویسی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

پاسخ تمرین های الگوریتم

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

نمونه تمرین برای الگوریتم نویسی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

نحوه کار با نرم افزار ترسیم فلوچارت

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

مفاهیم اولیه ترسیم با رایانه

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

نحوه نصب و معرفی نرم افزار بریسکد

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

بخش سوم ترسیم با تلفن همراه

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

بخش دوم ترسیم با تلفن همراه

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

بخش اول سازو کار حرکتی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس