دسته: کاروفناوری نهم

آموزش پودمان برق

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش اول پایش رشد و تکامل کودک

مدرس ارش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش اول آموزش اسکرچ

مدرس :آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش دوم آموزش اسکرچ

مدرس :آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

آموزش ساخت بازی ماشین با اسکرچ

مدرس:آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش اول آموزش پودمان خودرو

مدرس:آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش دوم آموزش خودرو

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

آموزش الگوریتم نویسی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

پاسخ تمرین های الگوریتم

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

نمونه تمرین برای الگوریتم نویسی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس
عنوان ۱ از ۲۱۲ »

جدید ترین ویدیو ها