دسته: کاروفناوری نهم

پرسشنامه تیپ شخصیتی(MBTI)

اهمیت و کاربرد آزمون MBTI این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش میکند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیمگیری او را نشان میدهد. درک او از اولویتها و […]

آموزش پودمان برق

مدرس آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش اول پایش رشد و تکامل کودک

مدرس ارش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش اول آموزش اسکرچ

مدرس :آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش دوم آموزش اسکرچ

مدرس :آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

آموزش ساخت بازی ماشین با اسکرچ

مدرس:آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش اول آموزش پودمان خودرو

مدرس:آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش دوم آموزش خودرو

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

آموزش الگوریتم نویسی

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس

پاسخ تمرین های الگوریتم

مدرس : آرش باقرپور شهرستان : بندرعباس
عنوان ۱ از ۲۱۲ »