دسته: شهروند الکترونیک 2

نوشتن متن در فتوشاپ

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

جلسه یک فتوشاپ

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

جلسه دوم آموزش فتوشاپ

مدرس :آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

آموزش طراحی پرسپکتیو با فتوشاپ

مدرس :آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

بخش چهارم شهروند الکترونیک (ویرایش صدا)

مدرس : آرش باقرپور شهرستان بندرعباس

جدید ترین ویدیو ها