دسته: وبینار های آموزشی دبیران

اولین نشست دبیران کاروفناوری استان هرمزگان سال ۱۴۰۰

موضوع جلسه: معرفی نرم افزار مورد نیاز برای تدریس مخاطبان:دبیران کاروفناوری استان هرمزگان سخنران : آرش باقرپور زمان جلسه:بهمن 1400