بایگانی برچسب ها: هدایت تحصیلی

پرسشنامه تیپ شخصیتی(MBTI)

اهمیت و کاربرد آزمون MBTI این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش میکند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیمگیری او را نشان میدهد. درک او از اولویتها و […]