اولین نشست دبیران کاروفناوری استان هرمزگان سال ۱۴۰۰